Kilen

ALoCo


Kilen

ALoCo Kilen Ronneby

ALoCo har tillsammans med Torsten Sack-Nielsen/PhD vid Arkitektskolen Aarhus, Heidi Merrild samt Tyréns, blivit utvalda, som ett av tre team, att delta i utvecklingen av området Kilen i Ronneby.

Industribyggnaderna är borta och området kommer att utvecklas till en ny grön stadsdel med innovativa lösningar inom energiteknik, materialval och arkitektur. Detta är en del av Ronnebys satsning inom konceptet Cradle to Cradle ®

Under fyra dagar har vi arbetat tillsammans med övriga Team på plats i Ronneby. Riktningslinjer och visioner för fortsatt utveckling utarbetas just nu och arbetet kommer att presenteras vid en utställning i sommar på Cefur i Ronneby.

It´s not a competition, but a commitment. Inte en tävling utan ett samarbete. Tre team med spetskompetens inom Cradle to Cradle ® och hållbar utveckling arbetar just nu tillsammans och var för sig för att uppnå bästa resultat. Dessa team är:

ALoCo Karlskrona
Torsten Sack-Nielsen / PhD vid Arkitektskolen Aarhus
Tyréns Malmö
Heidi Merrild architects Vejle

GXN Köpenhamn
SLA Köpenhamn
William McDonough + Partners USA

LIAG Haag
Bureau B+B Amsterdam
Exept Rotterdam

Cradle to Cradle ® är ett inregistrerat varumärke.
Link to C2C

Tyréns nyhetssida om Kilen

.

GXN SLA LIAG Expect ALoCo

Teamen gör ett besök på ECO Sience i Ronneby.
Soldriven grill i form av en resväska som kan fällas ut när solen skiner och det är dags för mat.

www.ecoscience.se

Download image

ALoCo Teamwork

Teamwork med Steven Beckers

Malin Johansson
Heidi Merrild
Mari Holm
Anna Vindelman
Torsten Sack Nilsen
Steven Beckers

Anders Larsson

Anders Larsson
Arkitekt + Teamleader
ALoCo

Torsten Sack-Nilesen

Torsten Sack-Nilesen
Arkitekt MAA + PhD + C2C cerifierad
Århus Danmark
Certifierad C2C (Cradle to Cradle) Certified Training, EPEA Köpenhamn, November 2011 på Bornholm, Danmark.
Doktorand på Aarhus Arkitektskole genom ett treårigt stependium gällande forskning inom området climate-adaptive façades.

Torsten har en bred och djup erfarenhet av hållbar utveckling genom sitt arbete och sin utbildning.
Nu senast projektledare för vinnande tävlingsförslaget Urban Mountain 2013 gällande om-och tillbyggnad av ett 50 000 kvm kontorshus i centrala Oslo. Urban Mountain är utfört som ett C2C-koncept, genom en holistic hållbar strategi, innovationer och ny teknik. Utfört i samarbete med Loop arkitekter.
Torsten har även varit ansvarig för tävlingen gällande Danmarks första nollenergikontorshus på Grøndalsvej i Århus som nu står färdigt. Se även utvalda referensprojekt för mera information.

Forsknings och Utvecklingschef vid schmidt hammer lassen architects i Århus (SHL). 2011-2013.
Arkitekt samt ansvarig för avdelningen för hållbar utveckling vid SHL 2006 – 2013.
(Schmidt Hammer Lassen architects är en av danmarks största och mest nyskapande arkitektkontor med ett flertal projekt även i Sverige. T ex nya kulturhuset i Karlshamn.)
Utbildning:
Delft University of Architecture (TU Delft), NL – Graduated engineer and Master of Science in Architecture.2001 – 2003
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), D Studies in Architecture and studies in Entrepreneurship 1997 – 2001
Apprenticeship at Prof. Dr. Höfler and Prof. Kandel, Stuttgart, D Architectural design and building construction 1995 – 1997. I projektet Kilen är Torsten underkonsult till ALoCo AB.

Heidi Merrild

Heidi Merrild
Constructing Architect
Vejle Danmark.
Cradle to Cradle® certified specialized in materials, design for disassembly and building design. Heidi has 16 years of experience from architectural offices in Denmark from concept development, sketching to implementation and product/detail design. Have a Master in Energy and Green Ar-chitecture from the school of architecture in Aarhus and Tsinghua University, Beijing. Completed a Cradle to Cradle training by EPEA and have been working for 2 years with C2C as a strategy in competitions and project developments. Heidi has a wide knowledge of materials, life cycle analysis, calculations and Material passports. Have also in the past 5 years gained experience in healing architecture and hospital design, with a focus in healthy indoor design; air quality, daylight & hybrid ventilation.

Anna Vindelman

Anna Vindelman Planeringsarkitekt
Tyréns Malmö
Med lång erfarenhet av planerings-och utredningsuppdrag arbetar Anna nu med översiktlig strategisk planering och med stadsutvecklingsprojekt med miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus.

Anna bor i Ronneby och är väl förtrogen med Ronneby och dess utveckling samt möjligheter och utmaningar. Efter att varit baserad i Ronneby under sju år som planeringsarkitekt på WSP började Anna på Tyréns i Malmö för ett år sedan, vilket gör att hon numera veckopendlar. Tidigare arbetade Anna på Boverkets planenhet under tre år.

Anna har genom åren arbetat i olika typer av projekt och utredningar med hållbarhetsfokus. Det har handlat både om forskning som t ex Bebyggelseplaneringens betydelse för utsläpp och tillgänglighet, omvärldsbevakning av hållbara stadsbyggnadslösningar inom klimat och energi, utredningar om miljö- och klimatfrågor och miljömässiga och sociala konsekvensanalyser. Just nu är Anna bland annat involverad i arbetet med en bankonsekvensanalys för utbyggnaden av Västlänken. Anna har precis varit uppdragsansvarig för en tävling som Tyréns har vunnit om attraktivitet i staden, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Anna har erfarenhet av att utveckla mål och indikatorer för att mäta kvalitet och kvantitet. Hon har i flertalet uppdrag arbetat med att ta fram mål samt indikatorer för att följa upp mål. Bland annat har hon, som anställd på Boverket och som konsult, arbetat med utveckling av indikatorer till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Hon har också arbetat med mål och indikatorer i hållbarhetsprogram åt kommuner och i stadsutvecklingsprojekt (se referens Förstudie – Stadsutveckling Jägersro).

Tidvis undervisar Anna på Malmö högskola på de två programmen Arkitektur, Visualisering och Kommunikation samt Samhällsplanering. Under hösten har hon bland annat handlett elever i övningar om stadsanalys och förtätning.

Anna arbetar även inom organisationen Arkitekter utan Gränser. Under 2011 arbetade Anna 3 månader i ett av SPRARCs projekt i nordöstra Indien – Cuttack Ringroad redevelopment project.

Malin Johansson

Malin Johansson Trafik och samhällsplanerare
Tyréns Malmö
Har arbetat med trafik- och stadsplanering som konsult i sex år varav fyra år i Göteborg och på Tyréns i Malmö sedan augusti 2011. Malin arbetar med allt från den övergripande nivån med strategisk planering till detaljutformning. Malin arbetar i stadsmiljö med samtliga trafikslag där människan är utgångspunkten. Yrket som trafikplanerare utövar Malin med goda kopplingar till stadsplanering och utveckling av staden, de offentliga rummen och dess platser. Malin studerade en tredjedel av sin utbildning på arkitektur med avslutning stadsplanering dvs Malins grund som trafikplanerare (väg- och vatteningenjör) och vision av vad en god trafiklösning är går hand i hand med vad de som gynnar staden och dess bebyggelse struktur. Malin undervisar i två kurser på arkitektur, Lunds tekniska högskola, Stadsförnyelse och Hållbar stadsutveckling. Malin arbetar förnärvarande med Stadsutveckling och fastighetsutveckling av två bostadsområde i Helsingborg från miljonprogramsepoken, Närlunda och Drottninghög. Lösningarna skall bidra till en hållbar uteckling av ett bostadsbistånd som idag består av byggnader med icke energieffektiva material och övergripnade strukturer som leder till låg hållbarhet såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Mari Holm

Mari Holm Landskapsarkitekt
Tyréns Malmö
Arbetar med landskapsarkitektur ur ett gestaltnings- och hållbarhetsperspektiv. Mari är väl förtrogen med de utmaningar mindre, naturnära kommuner arbetar med, med avseende på att utveckla tätorter till attraktiva noder med kraftfulla näringar och ett livaktigt folkliv.

Just nu arbetar Mari med konkret utformning av barns utemiljö i ett antal projekt för Kärnfastigheter i Helsingborg samt Malmö stad. Här fokuseras på möjligheter att skapa plats för sociala, lärande och hälsobringande aktiviteter utomhus som kan samutnyttjas av flera typer av brukare samtidigt som miljöerna skall kunna utvecklas till gröna miljöer med en biologisk mångfald med vattensnåla system. Inriktningen för en av Malmö stads större temalekplatser har varit odling med lösningar som syftar till att barn skall lära sig förstå odlingens krav.

Mari har arbetat med ett flertal större gestaltningsprogram, där mål och visioner skall brytas ner till konkreta förslag på utformning av sociala platser, ekologiska miljöer med en långsiktig utveckling av flora och fauna

Mari har arbetat på Tyréns sedan år 2000 med placering i Kristianstad och Malmö.

Mari undervisar på Malmö högskola på de två programmen Arkitektur, Visualisering och Kommunikation samt Samhällsplanering. Där hon under hösten har handlett elever i övningar om stadsanalys och förtätning. På SLU, Landskapsarkitektprogrammet, medverkar hon vid handledning och kritik av studenterna under första och tredje årskursen i Projekt 1, Landskap som plan, verklighet och idé, samt i markprojektering.

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik

Illustration Konrad Wojcik


Projekt

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Byggnad J

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH BIBLIOTEK

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH NAVET Informationsbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

BTH Ateljé - Tillbyggnad

Blekinge Tekniska Högskola

IKEA och Skanska tillsammans

BoKlok koncept

IKEA och Skanska tillsammans

Kv Sparre Karlskrona

Seniorhus Brf Bataljonen

Kv Sparre Karlskrona

Blekinge Tekniska Högskola

Vargstyrning

Blekinge Tekniska Högskola

Stortorget Karlskrona

Restaurang NIVÅ

Stortorget Karlskrona

Gräsvik Karlskrona

Kontor

Gräsvik Karlskrona

Ölands Folkhögskola

Måltidens Hus

Ölands Folkhögskola

Helsingborg

Gustavslund Bostäder

Helsingborg

Pantaholmen Karlskrona

Garvaren Utredning Detaljplan

Pantaholmen Karlskrona

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Kontorshus

Skeppsbrokajen 1 Karlskrona

Landstinget Blekinge

Ny vårdcentral

Landstinget Blekinge